لزوم استفاده گن بعد از جراحي

. جلوگيري از هماتوم

. كاهش زمان بهبودي بعد از جراحي

. افزايش بازدهي صد در صد جراحي

. جلوگيري از تجمع مايعات در ناحيه جراحي شده

. كاهش تورم بعد از عمل

. بهبود شكل ظاهري و يكنواخت شدن ناحيه جراحي

 

براي تهيه گن مناسب تماس حاصل فرماييد:

٠٩١٢٦٤٩٧٣٣١